Andra vänner

HEMSIS, Föreningen för Hematologisjuksköterskor i Sverige, är till för sjuksköterskor och andra som är intresserade av behandling och omvårdnad vid hematologisk sjukdom. Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av behandling och omvårdnad av patienter och deras närstående vid hematologisk sjukdom. Detta hyllar naturligtvis Blodcancerförbundet, varpå vi ser det som en självklarhet att upprätthålla goda relationer med våra sjuksköterskor runtom i landet via HEMSIS. 

 

Goda relationer med ledande hematologer i Sverige är mycket viktigt för Blodcancerförbundet, varpå det faller sig naturligt att ha tät kontakt med Svensk Förening för Hematologi (SFH). SFH är en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund som arbetar för en förbättrad och mer jämlik hematologisk behandling i Sverige. Vidare är det SFH som står bakom de drygt tio diagnosgrupperna som förutom att utarbeta Nationella Vårdprogram och Nationella Riktlinjer för de olika sjukdomarna Blodcancerförbundet representerar därutöver sprider information, anordnar utbildningsaktiviteter och utför kliniska studier. 

 

SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering) är en förening som arbetar för att bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården. Föreningens huvudsakliga syfte är att rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda. För att uppnå detta erbjuder organisationen ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering, för att genom detta uppnå en fullvärdig och hållbar cancervård. 

 

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerdrabbade och närstående under och efter sjukdom i åldrarna 16 till 30 år. Organisationen arbetar med information, utbildning och opinionsbildning tillsammans med unga vuxna cancerdrabbade, men också med myndigheter, vården och andra delar av samhället. Ett annat viktigt mål är att skapar mötesplatser, både för deras medlemmar samt andra ideella organisationer.