Behovet är stort...

 

 

Sommaren 2017 bjöd Blodcancerförbundet in media till en pressträff för att presentera resultaten från en medlemsenkät som genererade mer än 500 svar. Enkäten rörde vilket psykosocialt stöd som erbjuds blodcancerberörda i Sverige och grundade sig i en välgrundad misstanke om att våra medlemmar och andra blod- och blodcancerdrabbade inte fick det stöd de enligt lag har rätt till. Och detta särskilt efter avslutad behandling, vilket är någonting som förbundskansliet fått höra av lokala föreningsrepresentanter och medlemmar sedan Patientlagen infördes i början av 2015. 

Mycket riktigt visade sig våra föraningar stämma. Svaren från enkäten målade nämligen upp en relativt dyster bild om hur det ser ut i landet rörande tillgången av det stöd som verkligen efterfrågas av många blodcancerberörda. Bland annat svarade hela 73 % att de inte hade erbjudits psykosocialt stöd efter avslutad behandling medan 57 % inte hade informerats om den lagstadgade rätten till en kontaktsjuksköterska. Detta fastän varje cancerpatient enligt Patientlagen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska av vården, som bland annat ansvarar för att ta fram en individuell vårdplan.

Av dem som svarade var dessutom 60 % missnöjda med det psykosociala stödet i vården idag, där uppemot en tredjedel (27 %) ansåg att det mentala stödet i den svenska vården idag inte alls fungerar bra. Detta att jämföra med de knappa 5 % som ansåg att nämnda stöd fungerar mycket bra. Resultat som dessvärre ger en tydlig fingervisning om att Patientlagen inte efterföljs på alla platser i landet, och tyvärr verkar det vara undantag snarare än regel att få en kontaktsjuksköterska. Den person som ytterst ansvarar för att ta fram en individuell vårdplan (inklusive rehabilitering) till dig som berörd av en blod- eller blodcancersjukdom. 

Blodcancerförbundet vill dock vara tydliga med att Sveriges duktiga hematologer och sjuksköterskor inom hematologi absolut inte bär någon skuld i allt detta. Problemet är mycket djupare rotat än så och dessutom väldigt komplext. Vi arbetar dock aktivt intressepolitiskt, både i egen regi samt via Nätverket mot cancer, med att lyfta prioriterade frågor som denna till politiker, myndigheter och andra viktiga beslutsfattare inom vården. Dessutom erbjuder vi stödpersoner som i vissa lokalföreningar kompletteras av stödgrupper. Med andra ord hjälper våra ideella krafter gärna till med stöd och råd till dig som är i behov av det! 

För att ta del av resultaten från Blodcancerförbundets medlemsenkät, som presenterades i samband med en pressträff under sommaren 2017, vänligen följ denna länk.