Organisation

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Blodcancerförbundets styrelse utses på en förbundsstämma som hålls vartannat år. Denna sammanträder på ojämna år, företrädesvis under våren, och är därtill förbundets högsta beslutande organ. Föregående tillfälle som styrelsen valdes var i samband med den förbundsstämma som hölls i Jönköping den 6e maj 2017. 

Blodcancerförbundets nuvarande styrelse består av följande representanter; 

ORDFÖRANDE

Lise-lott Eriksson

VICE ORDFÖRANDE

Kågan Karlsson 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Hanna Fredholm      Lars-Peter Knutsson       

Jan Ericsson      Arne Lundblad      Susanne Öhrn  

SUPPLEANTER

Annica Onsjö       Bo Karlsson 

 

 

Förbundsstyrelsen samlade för ett sista styrelsemöte i Göteborg (våren 2017)

 

FÖRBUNDSKANSLIET

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Kansliet förmedlar också kontakter till enskilda medlemmar, ger stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi och budget. 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan 15B i Sundbyberg

 

VÅRA LOKALFÖRENINGAR

Blodcancerförbundet har fjorton föreningar från Boden i norr till skåneregionen i söder. Varje förening har sin egen styrelse, ekonomi och verksamhet. Fastän organisationen till stor del kan betecknas såsom decentraliserad, är det förbundets uppgift att stötta och koordinera de olika verksamheterna runtom i landet, samt därutöver skapa engagemang bland styrelsemedlemmar i de fjorton lokala föreningarna. 

 

STADGAR

"Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål" 

 

Stadgar för Blodcancerförbundet 

Stadgar för Blodcancerfonden   

 

 

BLODCANCERFONDEN 

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse och en egen organisation vilken har samma styrelse som Blodcancerförbundet. Fonden delar årligen ut bidrag i form av rese- och utbildningsstipendier till personal verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. Därutöver utdelas medel till forskare som arbetar med viktiga frågor relaterade till blod- och blodcancerområdet, samt också för projekt inom området "omvårdnad". 

 

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Blodcancerförbundet högsta beslutande organ är Förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman representeras medlemmarna via ombud från Blodcancerförbundets fjorton lokala föreningsverksamheter valda vid lokalföreningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundets verksamhet av förbundsstyrelsen som sammanträder minst en gång varannan månad. Varje år genomförs dessutom en ordförandekonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i Blodcancerförbundets lokala föreningar deltar.