Patientrelaterade Mått

 

 

Jag heter Elin Sporrong och den här bloggen rymmer inlägg om Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade Mått. Syftet med den här bloggen är att skapa en ingång in i mitt arbete med projektet och min förhoppning är att den, utöver att skapa transparens, också kan fungera som en kontaktyta mellan mig och läsare. 

Jag ser fram emot en fortlöpande kontakt med patienter, läkare, sjuksköterskor, myndigheter samt andra organisationer som vill bidra och att tar gärna emot kritiska frågor och synpunkter under projektets gång via e-post adressen elin@blodcancerforbundet.se. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR,

ELIN SPORRONG 


Under 2017 beviljades Blodcancerförbundet medel av Socialstyrelsen för att undersöka patientrelaterade mått och möjligheten att utveckla dessa för kroniskt sjuka blodcancerpatienter. En viktig frågeställning som projektet vilar på, är vilka upplevelser som blodcancerpatienter tycker är viktiga i vården. Frågan kan dock inte enkelt besvaras eftersom vägen till att närma oss svar är kantad av särskilda metodologiska och teoretiska svårigheter.

För att undersöka vilka upplevelser som Blodcancerförbundets medlemmar tycker har varit viktiga under sina patientresor, och hur de ser på kvalitet och god vård, har bland annat intervjuer utförts. Data från den empiriska undersökningen har analyserats genom en konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) i syfte att ta fram dimensioner av patientupplevelser. Dessa konkretiseras och exemplifieras sedan genom patienters egna begreppsdefinitioner. 

Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått har utgått från hypotesen att PREM-instrumenten som används nationellt idag, av olika anledningar, inte nödvändigtvis bidrar med optimala data till underlag för beslutsfattande och utvärdering i målsättningen att arbeta patientnära. PREM-frågor, tagna ur olika instrument, har undersökts ur patientperspektiv och mot bakgrund av patientberättelser. Resultaten går att ta del av via denna projektrapport (alternativt här i en sammanfattad version). 

Blodcancerförbundet har per dags dato, tillsammans med Elin och två stycken samarbetspartners, sökt om stöd för ett uppföljningsprojekt med syftet att ta fram diagnosspecifika utfalls- och erfarenhetsmått. Mått som är tänkta att möjliggöra för uppföljning och utvärdering utifrån ett patientperspektiv. Mer information om det (förhoppningsvis) stundande projektet med syftet att förbättra diagnosticering, monitorering och behandlingsplanering vid fall av blodcancer kommer under 2018. 

 

PATIENTRELATERADE MÅTT - PROJEKTRAPPORT (PDF-FIL)