Regionala Cancercentrum (RCC)

"Bättre resultat och kvalitet i cancervården, effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser samt en mer jämlik cancervård i hela landet" är de viktigaste tankarna bakom bildandet av sex regionala cancercentrum. Sedan 2011 finns det ett regionalt cancercentrum (RCC) i varje sjukvårdsregion, vilket sedan gammalt bygger på en indelning av Sverige i sex sjukvårdsregioner. 

BAKGRUND

I den statliga utredningen ”Nationell Cancerstrategi” konstaterades det för några år sedan att den svenska cancersjukvården stod inför en rad stora utmaningar inför framtiden. Antalet patienter med cancer förväntas fördubblas inom en tjugoårsperiod och studier visar att det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor. För att komma tillrätta med dessa ojämlikheter, klara av den ökade cancerbördan och förbättra vårdens kvalitet bildades således ett RCC i vart och ett av Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Dessa centrum har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården i den egna regionen. Det sker i nära samarbete med bland annat länssjukvård, primärvård, anhöriga och forskare från universitet, högskola och patientföreningar som Blodcancerförbundet. Arbetet bedrivs i majoriteten av fallen genom tillsättandet av nationella arbetsgrupper, vilka består av åtminstone sex regionala representanter som utses och leds av RCC i Samverkan (läs mer om samverkansgruppen nedan). I de regionala RCC ingår därtill verksamheterna vid de tidigare regionala onkologiska centrumen. 

   

Genom regional och nationell samverkan ska RCC bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Detta görs genom att skapa nationell samsyn och samordning av bland annat vårdprogram för olika cancersjukdomar. Arbetet utgår från den nationella cancerstrategin och de kriterier som anger ram och inriktning för verksamhet och organisation. RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen "RCC i Samverkan" som bildades på uppdrag av  landstingsdirektörerna. Denna grupp består av sex RCC chefer samt cancersamordnare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där det är dessa som leder gruppens arbete. 

Samverkansgruppen fungerar därutöver såsom en rådgivande instans i cancerfrågor till Socialstyrelsen, Socialdepartementet och SKL. Inom detta område tar gruppen fram underlag samt planer inom diverse olika relevanta områden. De sex RCC vars arbete samverkansgruppen riktar sig gentemot är RCC Norr, RCC Stockholm-Gotland, RCC Syd, RCC Sydöst, RCC Uppsala Örebro samt RCC Väst. Organisationsstrukturen, ledning, styrning och beslutsprocesser ser olika ut för samtliga av dessa centrum. 

BLODCANCERFÖRBUNDET OCH RCC

"Blod, lymfom och myelom" är den definition RCC använder sig av vad gäller Blodcancerförbundets diagnoser. Denna är en av totalt tjugo stycken olika kategoriseringar av cancersjukdomar av RCC, tillsammans med bland andra "Bröst", "Sköldkörtel", "Lever och galla" samt "Prostata". Styrgruppen för blodcancerregistret, vilka bland annat ger ut nyhetsbrev 1-2 gånger per år, består av registerhållare för vart och ett av de åtta delregistren samt representanter för de regioner som inte är representerade i form av registerhållare. En sjuksköterska finns dessutom inkluderad i styrgruppen ifråga för att på så vis även se till att omvårdnadsdelen representeras. 

Genom en ömsesidig dialog mellan företrädare för RCC, de lokala föreningarnas representanter och förbundsstyrelsen möjliggörs det för Blodcancerförbundet att driva strategiskt viktiga frågor för förbundet och våra medlemmar. På förbundsnivå är det Bo Karlsson som är den person i vår arbetande styrelse som för närvarande ansvarar för RCC. Inom detta arbete ingår att vara samordnare för Blodcancerförbundets agerande i patient- och närståenderåd, säkerställa erfarenhetsutbyte melan förbundets representanter i olika RCC-organ samt att vara kontaktyta mot SKL i frågor rörande RCC. 

För att läsa mer om RCC Samverkan och det viktiga arbete de utför, samt även på ett enkelt sätt ta del av information gällande de sex olika RCC i Sverige, klicka här

NATIONELLA VÅRDPROGRAM

En av de viktigaste punkterna i den nationella cancerstrategin och därmed de regionala cancercentrana (RCC) är att skapa en likvärdig cancerbehandling över landet. Verktyget för att skapa förutsättningar för en likvärdig cancervård är nationella vårdplaner för respektive diagnos och för områden som berör cancerbehandling. Vår målsättning är att det ska vara två patientföreträdare vid utformningen av respektive vårdplan.

För att ta del av de nationella riktlinjerna i form av vårdprogram framtagna av RCC, vänligen klicka på den diagnos vars program du är intresserad av på denna länk. Notera att det ännu inte har tagit fram nationella vårdprogram för alla blod- och blodcancersjukdomar. Detta är emellertid någonting vi på Blodcancerförbundet arbetar aktivt med genom vår närvaro i RCC och engagemang i Nätverket mot Cancer.