Intressepolitik

Blodcancerförbundet engagerar sig i många viktiga frågor som berör dig drabbad av blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Bland annat arrangerar vi egna intressepolitiska aktiviteter, har enskilda möten med viktiga beslutsfattare inom blodcancervården, deltar aktivt i debatter & seminarier och är engagerade i Regionala Cancercentrum (RCC). Dessutom är vi medlemmar i de intressepolitiska organisationerna Nätverket Mot Cancer (NMC) samt i Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO). 

1. SNABBARE TILLGÅNG TILL LIVSHÖJANDE BEHANDLINGAR 

Blodcancerförbundets drömscenario är att alla våra medlemmar ska få tillgång till de senaste behandlingarna, ha frihet att genom en respektfull dialog med sin läkare själv välja vilket alternativ som passar en bäst och erbjudas möjlighet att individanpassa sin behandling oavsett var i landet man bor. Rätt vård till rätt patient med andra ord, vilket är en stor utmaning med tanke på hur mycket läkemedel inom blodcancerområdet kan kosta. 

Det handlar alltså om att få politiker och beslutsfattare inom vården att förstå värdet av livskvalitet, poängtera samhällsekonomiska vinster av en förbättrad hälsa samt belysa det faktum att det finns potential att förbättra den nuvarande processen kring ordnat införande. En process som per dags dato är byråkratisk, svår att få insyn i och alltför rigid. 

2. TILLGÅNG TILL GOD CANCERREHABILITERING

De framsteg som gjorts inom blodcancerområdet de senaste åren har lett till nya behov bland en stor del av Blodcancerförbundets medlemmar. En av de största utmaningarna många blodcancerberörda har är möjligheten till individanpassad cancerrehabilitering. Detta gäller särskilt psykosocialt stöd efter avslutad behandling, då många känner att vården "släpper taget" om en i detta skede.

Vidare arbetar Blodcancerförbundet för att alla drabbade av blod- eller blodcancersjukdom ska ha en individuell vårdplan (inklusive rehabilitering) samt tilldelas en kontaktsjuksköterska. Något som fastslås av Patientlagen, som tyvärr är relativt tandlös och därför inte efterlevs på alla platser i landet. 

3. EFFEKTER AV (KRONISK) BLODCANCER

Majoriteten av de diagnoser som Blodcancerförbundet representerar är numera att betecknas som "kroniska". En glädjande utveckling som dock lett till nya utmaningar som omfattar exempelvis flexibel sjukskrivning och återinförandet av en patientansvarig läkare (PAL). Frågor som även är aktuella för dem som friskförklarats från en akut blodcancerdiagnos, men som lever med kroniska biverkningar efter sjukdom. 

Därtill behöver tillgängligheten till vården bli ännu mer patientcentrerad och i större utsträckning utgå från vårdtagarens behov. Detta gäller både fysisk tillgänglighet som rätten till en fast läkarkontakt samt digital tillgänglighet som möjligheterna till videosamtal via Skype. 

 

Riksdagsseminarium med temat "Cancervården flyttar hem"