Rapporter


FÖR EN PERSONCENTRERAD BLODCANCERVÅRD (2019)


Unik rapport om hur blodcancervården kan bli mer personcentrerad ur ett patientperspektiv. Detta med utgångspunkt i kunskapsutbytet, tillika samarbetet, mellan vårdgivare och vårdtagare. Fokus i rapportens första del ligger på patientupplevd kvalitet, det vill säga vilka upplevelser som har varit viktiga under patientresan. Aspekter som tillgänglighet, kontinuitet, bemötande, information och delaktighet lyfts fram som särskilt viktiga att ta hänsyn till i denna insiktsfulla rapport som bygger på två och ett halvt års arbete av innovationsanalytikern Elin Sporrong. 

Andra delen av rapporten tar fasta i personcentrerad planering och uppföljning. I denna belyses i första hand uppföljning av hälsoutfall efter avslutad behandling (alternativt vid kontakt med flera mottagningar) samt vikten av att kartlägga patientens livssituation. Smärta, illamående, magproblem, fatigue och infektionskänslighet är exempel på viktiga utfallsområden att beakta vid kommunikation med patienten. Alltmedan faktorer som planer på att skaffa barn, annan medicinering, närstående, informationsbehov och ekonomi anses vara betydande vad gäller en kartläggning av ens livsstil. 

Som en följd av de insikter arbetet med För en personcentrerad blodcancervård arbetade Elin vidare med ett Kartläggningsstöd under hösten 2019/våren 2020. Detta eftersom nyttan av en initial kartläggning av patientens livssituation, målsättningar och behov ansågs vara betydande både enligt patienter och vårdpersonal. Kartläggningsstödet föreslogs kunna effektivisera processen att insamla och delge information inom vården. Samtidigt som det hade potential att öka nöjdheten hos patienten genom att bidra till en mer personcentrerad vård. 

Senast uppdaterad 18 juli 2020