Kallelse till årsmöte Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen verksamhetsåret 2023

Tid:                                     2024-03-23 klockan 15.00 digitalt via zoom

Anmälan senast                 2024-03-08 via e-post prytzberndt@gmail.com  eller telefon 0707533103. Ange i anmälan om/hur du önskar ta del av årsmöteshandlingarna, antingen via epost eller via brevpost.

Styrelsen för Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen har beslutat att inte hålla ett fysiskt årsmöte i år. Styrelsen har beaktat att om ett fysiskt årsmöte skulle förläggas på någon ort i sydöstra regionen skulle detta innebära långa resvägar i kombination med höga drivmedelspriser. För att vi ska kunna få till stadgeenliga beslut, och att alla som anmält sig till årsmötet ska ges möjlighet att yttra sig, önskar vi i stället yttranden till årsmötet via zoom, e-postsvar eller svar via fysisk post. Önskar du deltaga vänligen anmäl dig enligt ovan, så kommer en Zoomlänk att skickas via epost till dig innan mötet.

Dagordning

 • 1 Årsmötet öppnas
 • 2 Val av ordförande för mötet
 • 3 Val av sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • 5 Fråga om mötet varit i stadgeenlig ordning utlyst
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
 • 8 Behandling av revisionsberättelsen
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Motioner
 • 11 Medlemsavgift för år 2025
 • 12 Val av ordförande
 • 13 Val av ledamöter
 • 14 Val av revisorer
 • 15 Val av revisorssuppleanter
 • 16 Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet
 • 17 Årsmötet avslutas

Fler nyheter


Alla nyheter