Medlemsorganisationer

Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion är medlem i ett antal organisationer, föreningar och expertgrupper inom professionen. Läs mer om dessa här nedanför. 

Istock 628441714

Funktionsrätt Uppsala län är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Funktionsrätt Uppsala län syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar. Läs mer om Funktionsrätt i Uppsala län.

Funktionsrätt Västmanland vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. Läs mer om Funktionsrätt Västmanland.

Cancerrådet i Region Uppsalai det lokala Cancerrådet ingår representanter för de verksamheter i Region Uppsala som är engagerade i diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med cancersjukdom. Läs mer om Cancerrådets mål 

Patient- och närståenderådet (PNR) på RCC i Örebro-Uppsala. Rådet utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår i sjukvårdsregionen. Patientföreträdarna medverkar i olika utvecklingsarbeten som t ex arbete med standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. 

Patientföreträdarna deltar även som remissinstans i regionala vårdprogramarbeten. Läs mer om PNR:s arbete här

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för blodcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen. Läs mer om Vårdprocessgruppen.

Blodcancerförbundet

som är vårt rikstäckande förbund, finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer.

Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. Läs mer om Blodcancerförbundet.