Integritetspolicy (GDPR)

GDPR

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET!

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Blodcancerförbundet hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på Blodcancerförbundet som personuppgiftsansvarig.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer. Vidare försöker förbundet väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård (inkl. rehabilitering). Detta samtidigt som vi aktivt arbetar för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet.

Om du till exempel skänker en gåva till oss, blir medlem, ansöker om forskningsanslag, stipendium eller anställning, så kan Blodcancerförbundet komma att samla in dina personuppgifter. Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Blodcancerförbundets rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter ska alltid finnas publicerad på vår webbplats. Informationen riktad till dig som registrerad ska alltid minst förklara ändamålen med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

När ditt samtycke krävs för en behandling ska Blodcancerförbundet alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke. Om du upplever att du inte har fått tillräckligt med information om behandlingen av dina personuppgifter, skicka oss gärna en e-post på info@blodcancerforbundet.se.


VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Blodcancerförbundet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Blodcancerförbundets räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet som IT-leverantörer eller tryckeriet för vår medlemstidning. Det är dock alltid Blodcancerförbundet som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Blodcancerförbundet har instruerat dem om.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata Blodcancerförbundets rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Blodcancerförbundet strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Blodcancerförbundet vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Om du inte vill att Blodcancerförbundet kontaktar dig med givaruppmaningar eller annan allmän information, hör av dig direkt till förbundet: info@blodcancerforbundet.se. Vidare har du rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Blodcancerförbundet behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:

Blodcancerförbundet
Hamngatan 15 B
172 66 Sundbyberg
info@blodcancerförbundet.se

Registerutdrag skickas alltid till din, av oss, registrerade adress.

Du har därtill alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan det dock vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Därutöver har man under Dataskyddsförordningen en registrerad rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Blodcancerförbundet gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

ÅTERKALLNING, KLAGOMÅL OCH OMYNDIGA

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via info@blodcancerförbundet.se. Om du å andra sidan anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) tillsynsmyndighet.

Slutligen samlar Blodcancerförbundet inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Vi uppmanar snarare vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till Blodcancerförbundet, kan du kontakta oss via info@blodcancerförbundet.se om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR

Blodcancerförbundet vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dataskyddsfrågor ska alltid vara en naturlig del i Blodcancerförbundets upphandlingar av ny teknik eller funktioner och utveckling av tjänster.

Om denna integritetspolicy ändras kommer Blodcancerförbundet att publicera den justerade integritetspolicyn på Blodcancerforbundet.se med information om när ändringarna träder ikraft. Givet att Blodcancerförbundet genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Blodcancerförbundet också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på Blodcancerforbundet.se.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy är du varmt välkommen att höra av dig till oss på:

Blodcancerförbundet
Hamngatan 15 B
172 66 Sundbyberg
info@blodcancerförbundet.se