Forskningsprojekt

Forskningsprojekt 

Forskning Pussel Med Fortstoringsglas Fhsj M BLCF Logga 2912 1200Pxb

Forskare som tilldelats stipendier från Blodcancerfonden 2023 

Agnes Mattson: Betydelsen av industri-drivna kliniska studiers mycket täta lab- och datortomografi analyser (DT) för bedömning av respons och progress. Karolinska Institutet.

Anders Österborg: Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser och vaccinationer mot SARS-Cov-2 och andra virus. Karolinska Institutet.

Anneli Enblom Larsson: Benmärgshämmande och blodförtunnande behandling vid polycytemia vera och essentiell trombocytos och dess påverkan på trombosinsjuknande, blödningar och dödlighet. Umeå Universitet.

Christopher Day: Myelom - populationsbaserad studie av behandling, risk- och prognosfaktorer, långtidskomplikationer och överlevnad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Florentin Späth: Att bättre förstå och förutsäga utvecklingen från prekursortillstånd/tidigt stadium till fullskalig blodcancer. Umeå Universitet.

Hanna Ingelman Sundberg: Adaptiv mukosaimmunitet och skydd mot luftvägsinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Karolinska Institutet.

Hong Qian: Att identifiera CXCL14 som ny behandling för att förbättra behandlingsresultat hos patienter med kronisk myeloisk leukemi. Karolinska Institutet.

Jeanette Lundin: En translationell/klinisk fas II-studie på intermittent och upprepad dosering av ibrutinib, en hämmare av Brutons tyrosinkinas, vid behandling av patienter med avancerad kronisk lymfatisk leukemi. Karolinska Institutet.

Lena von Bahr: Palliativ vård av patienter med hematologisk cancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lotta Hansson: Immunologiskt svar efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos KLL och andra immunsupprimerade patienter: fortsättning på den prospektiva COVAXID-studien. Karolinska Institutet.

Maria Andersson: Clinical and immunological effects of zanubrutinib in patients with chronic lymphocytic leukemia. Karolinska Institutet.

Markus Hansson: Optimering av T-cellterapier för bekämpning av multipelt myelom. Göteborgs Universitet.

Marzia Palma: Biomarkers in the tumor microenvironment and peripheral blood of patients with Hodgkin lymphoma in relation to clinical features and treatment outcome. Karolinska Institutet.

Robert Månsson: Benchmarking high-fidelity long-read based whole-genome sequencing as a tool for providing comprehensive genetic characterization in clinical routine for multiple myeloma. Karolinska Institutet.

Sigrun Einarsdottir: Infections and vaccine responses post CAR T-cell therapy: the role of the human microbiome. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Wen Zhong: Targeting nurse-like cells by KAND567 in leukemia: a potential new therapeutic principle. Karolinska Institutet.

Åsa Johansson: Utveckling av nya flödescytometriska verktyg för diagnostik av hematologiska sjukdomar. Lunds universitet.

 

Forskning delare

 

 

 

 

 

 

 

Forskning delare

2020

OMVÅRDNADSFORSKNING

Linda Eriksson, KI: Återgång i arbete efter allogen HCST, delstudie 4/4: arbetsrelaterade faktorer.

Linda Söderholm, KS Huddinge: Pumpprojekt cytostaticabehandling i hemmet.

Sölvi Vejby, Karlstad: Stamcellstransplanterade patienters upplevelse av att vara fysiskt aktiva under vårdtiden; långtidsuppföljning av stamcellstransplanterade patienter.

Kerstin Hamberg Levedal, Uppsala: Livskvalitet och symtombörda hos patienter med systemisk mastocytos; nationell studie.

KLINISK FORSKNING

Anna Lübking, Skåne: Kurativ behandling av patienter med AML i hemmet. En systematisk utvärdering med hänsyn till patientrelaterade utfallsmått.

Åsa Lindberg, Halmstad: Vilken betydelse har hypogammaglobulinemi vid diagnos för utvecklingen av diffust storcelligt Bcellslymfom

Katarina Uttervall, KS: MRD-styrd underhållsbehandling vid multipelt myelom.

Christian Kjellander, S:t Göran: Obstetriska komplikationer vid talassemi och sickle-cell-sjukdom.

Staffan Scheding, Lund: Undersökning av fibrosutveckling i human benmärg vid myeloproliferativa sjukdomar – mot en bättre sjukdomsförståelse som bas för förbättrad behandlingsstrategi.

Maria Andersson, KS: Incidence of cardiovascular and bleeding events in CLL patients treated with ibrutinib.

Agnes Matsson, SÖS: Betydelsen av industridrivna kliniska studiers mycket täta lab- och datortomografianalyser för bedömning av respons och progress.

Anneli Enblom Larsson, Luleå: Incidens av förhöjda blodvärden och polycytemia vera i Norrbotten.

COVIDRELATERAD FORSKNING

Simon Pahnke, Uppsala: Covid-19 och cancer.

Thomas Silfverberg, Falun: Impact of Covid-19 following autologous HSCT in Sweden – a real-world retrospective study.

Anders Österberg, KS Solna: Covid-19 and CLL: a real-world regional- and nationalwide clinical/immunological study on a potential high-risk patient group.