BLCF logotyp

 

 

 

 

 


Insamlingspolicy

Syftet med Blodcancerförbundets insamlingspolicy avser att tydliggöra Blodcancerförbundets förhållningssätt till insamlingsarbetet och stärka givarnas möjlighet till insyn och förtroende för organisationens insamlings- och marknadsföringsarbete.

Övergripande information:
Blodcancerförbundet är en ideell organisation som arbetar för att bidra till och verka för bekämpandet av blodcancer och andra blodsjukdomar.
Blodcancerförbundets insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen står för. Blodcancerförbundet följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver beaktas. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska vara lättillgängliga för givare och allmänhet. Blodcancerförbundet samlar in pengar till:

- Blod- och cancerforskning
- Utbildning av hematologisk vårdpersonal
- Omvårdnadsprojekt inom blodcancerområdet

Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer. Vidare försöker förbundet väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och rättvis vård (inkl. rehabilitering), samtidigt som vi arbetar aktivt för att bidra till en ökad satsning på forskning inom blod- och blodcancerområdet. Vi har även en väl etablerad stödverksamhet som bland annat omfattar stödpersoner med egen erfarenhet av blod- eller blodcancersjukdom.

Vårt ansvar:
Blodcancerförbundet har ansvar för att behandla givare, företag och andra som vill ge gåvor till Blodcancerförbundets ändamål med respekt, etiskt korrekt, öppet, ärligt och transparent, dvs. öppet redovisa för intressenter hur vi arbetar och ändamålet för gåvorna.
Blodcancerförbundet lämnar aldrig ut lagrade personuppgifter till tredje part, om det inte krävs för att fullgöra Blodcancerförbundets åtagande. Om detta krävs, så görs det med ett personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar handhavandet av personuppgifter. Blodcancerförbundet lämnar inte ut uppgifter om enskilda gåvogivares skänkta belopp. Våra givare har rätt att vara anonyma.
Den enskildes önskemål beträffande sin relation med oss ska följas när de är förenliga med våra stadgar och verksamhet.
Erhållna personuppgifter används endast administrativt för att fullgöra åtagandet att hantera gåvor, samt för uppföljning av dessa. Uppgifterna sparas i ett givarregister med hög säkerhet, som endast berörd kanslipersonal på Blodcancerförbundet äger inloggning till.

Bild och text
Blodcancerförbundet använder endast bild- och textmaterial som på ett relevant sätt beskriver ändamålets villkor och behov.
Blodcancerförbundet använder bilder och texter omsorgsfullt för att beskriva verksamheten och våra mål. De bilder vi använder är alltid godkända av personer som medverkar.
I vår externa insamlingskommunikation finns alltid Svensk Insamlingskontrolls logotyp med. Detta för att förmedla att vi följer Svensk Insamlingskontrolls regelverk för ett tryggt och säkert givande.

Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel
Insamlade medel, kostnader och utdelade medel redovisas årligen i Blodcancerförbundets årsredovisning som kan laddas ner från blodcancerförbundet.se.

90-konto
Svensk Insamlingskontroll tillhandahåller kontrollkonton, så kallade 90- konton.
Blodcancerförbundets ordinarie insamlingskonto (Blodcancerfonden) är bankgiro 900-4219.

Allmän Dataskyddsförordning
Blodcancerförbundet har en integritetspolicy som säkerställer att kraven för GDPR följs.

Möjlighet att tacka nej till gåvor och samarbeten
Blodcancerförbundet har möjlighet att tacka nej till gåvor som inte överensstämmer med Blodcancerförbundets värderingar, etiska riktlinjer och arbetssätt.

Minderåriga i insamlingsarbetet
Ingen insamling riktas till barn under 18 år.

Frågor och synpunkter rörande insamlings- och kampanjarbete
Vi respekterar så långt det är möjligt givarens önskemål och kontaktar inte någon som avsagt sig vidare kommunikation från oss. Synpunkter på Blodcancerförbundets insamlingsaktiviteter hanteras genom personlig kontakt. Varje fråga angående kampanj-, marknads- och insamlingsarbetet behandlas med respekt och besvaras skyndsamt via relevanta kommunikationskanaler.

Återbetalning av gåvor
Blodcancerförbundet respekterar givarens önskemål om återbetalning av en gåva om rimlig tid har gått mellan gåvotillfället och begäran om upphävande av gåvan.

Gåvor till enskilda ändamål
En gåva som skänkts till ett särskilt ändamål ska i så stor utsträckning som möjligt gå till detta ändamål. Om detta inte är möjligt ska givaren kontaktas.

Tacka för gåvor
Blodcancerförbundet skall tacka för gåvor, till exempel via brev, digitalt eller per telefon

Minnesgåvor
Vid en persons bortgång finns möjlighet att skänka gåvor till minne av den bortgångne. På vår hemsida kan givaren enkelt fylla i ett formulär med önskad text till den mottagare som uppgetts. Minnesgåva kan även lämnas via telefon.
På vår hemsida finns säkra och etablerade betalningsmetoder såsom direktbetalningar via bank och kortbetalningar samt betalningar direkt på Blodcancerförbundets plus/bankgiro.

Testamenten och avyttrande av egendom
Blodcancerförbundet tar som testamentstagare ansvar för, samt iakttar och bevakar att testators vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt. I det fall Blodcancerförbundet får gåvor i form av värdepapper, fastigheter eller annan egendom kommer dessa att avyttras på ett ansvarsfullt sätt, genom en professionell försäljning så snabbt som möjligt till marknadsmässigt pris.

Tvistiga testamentsgåvor
Beträffande tvister gällande testamenten är Blodcancerförbundets ansvar ytterst mot testatorn och hans eller hennes vilja. Vi följer därför svensk lag, att det är den som klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet.
Vid tvister är det alltid en jurist som företräder Blodcancerförbundet i samråd med ansvarig person på Blodcancerförbundet.

Företagssamarbeten
Företagssamarbeten regleras av Blodcancerförbundets policy för företagsgåvor och samarbetspartners. De företag Blodcancerförbundet samarbetar med ska ha varumärke och värderingar som stämmer överens med vår verksamhet och vårt uppdrag med att bekämpa eller synliggöra blodcancer, blodcancerpatienter och blodcancerforskning.
Där ett direkt samarbete ej har säkerställts används vår ”Vi stödjer Blodcancerförbundet”-logotyp.

Köp av produkter
Om Blodcancerförbundet via privatpersoner erbjuds produkter, antingen som vi själva producerar eller som produceras av samarbetspartners, är syftet att ge privatpersoner och företag möjlighet att bidra ekonomiskt till verksamheten genom försäljning av relevanta produkter. Säker insamling tillämpas.
Där ett direkt samarbete ej säkerställs tillämpas text såsom ”i förmån för Blodcancerförbundet”.

samlade loggor BLCF swish o 90konto