Projektet Patientrelaterade mått (avslutat)

Skärmavbild 2019 09 16 Kl. 11.12.14

FÖR EN PERSONCENTRERAD BLODCANCERVÅRD


Rapporten ovan från 2019 presenterar Blodcancerförbundets undersökningar av förbättringsmöjligheter i vård och omvårdnad utifrån ett patientperspektiv. Totalt har 75 patienter och vårdgivare deltagit i intervjuer, medan närmare 300 enkätsvar har samlats in. Rapporten har tagits fram av innovationsanalytikern Elin Sporrong som också har varit projektledare för allt vårt arbete inom personcentrerad blodcancervård de senaste åren. (Projektet avslutades och summerades 2020)


PATIENTUPPLEVD KVALITET

Mellan 2017–2018 drev Elin Sporrong Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått som syftade till att undersöka vad blodcancerpatienter tycker är viktigt under patientresan och därigenom hur kvalitet skulle kunna förstås utifrån ett patientperspektiv. En empirisk studie utfördes genom kvalitativa intervjuer med 28 medlemmar från Blodcancerförbundet. I samband med projektets genomförande skrevs även ett magisterarbete som, med utgångspunkt i teorin om mellanbegrepp, analyserar vilka aspekter som är relevanta för patientupplevd kvalitet utifrån ett patientperspektiv.

Rapportens första del presenterar delar av resultatet. 

PERSONCENTRERAD PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Del två av rapporten fokuserar på moment i vårdkedjan som patienter framhåller som extra problematiska. Det gäller bristande anpassning av information med hänsyn till patientens livssituation och preferenser, samt avsaknaden av kunskapsöverföring vårdgivare emellan, exempelvis då patienten skrivs ut från slutenvården och ska börja söka sig till primärvården eller när patienten emottar vård hos flera vårdgivare samtidigt.

Rapporten föreslår att en initial och strukturerad kartläggning av patientens livssituation, utifrån de faktorer som har visat sig kunna leda till sårbarhet, skulle kunna öka följsamhet och minska riken för dåligt beslutsfattande.

DET FORTSATTA ARBETET

Under 2020 har arbetet med att utforma ett kartläggningsstöd för vårdgivare fortsatt genom en servicedesignad enkätundersökning med läkare och sjuksköterskor. Projektet, som har fokuserat på frågor om vårdgivarens förutsättningar att arbeta personcentrerat, har hittills finansierats av medel från den internationella tävlingen ImpactHEME2019.

För mer information eller frågor om samarbete, vänligen kontakta projektförvaltaren Elin Sporrong på elin@blodcancerforbundet.sePRESS

  • Hake, Hon jobbar för mer personcentrerad blodcancervård, Dagens Medicin, 16 oktober (2019)
  • Mattson, Rapport: Patientröster om personcentrerad blodcancervård, netdoktor.se (2019)
  • Sporrong, Så vill patienterna ha en personcentrerad blodcancervård, Cancerläkaren, Nr 6 (2019).
  • Sporrong, Vad innebär personcentrerad blodcancervård? – intervjuer och enkätsvar visar vägen i rapport, Onkologi i Sverige, Nr 6 (2019).
  • Sporrong, För en personcentrerad blodcancervård – två års arbete baserat på patientberättelser, Cancervården, Nr 4 (2019).
  • Sporrong, Ett slag för fördjupat samtal, Haema (2019).

Blodcancerförbundets har som organisation en viktig uppgift att vara våra medlemmar "röst utåt" i samhällsdebatten och gentemot hälso- och sjukvården i Sverige. Som vårdgivare inom hematologin hoppas vi att man förstår att det finns en viktig uppgift att lyssna. Både på de människor vi som organisation representerar, samt på oss som patient- och närståendeföreträdare. Tillsammans är vi nämligen starka, och kan först då uppnå en personcentrerad blodcancervård på allvar!