Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) är en långsamt fortskridande form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen. Mognaden av de vita blodkropparna störs på grund av en genetisk skada. Fler än 90 % av KML-patienter har en kromosomavvikelse som kallas Philadelphia-kromosomen där delar av kromosom 9 och 22 har bytt plats med varandra. Denna avvikelse ger upphov till cancergenen BCR-ABL som i sin tur tillverkar tyrosinkinas, det enzym som ligger bakom den onormala delningen av vita blodkroppar. 

De flesta patienter diagnostiseras i den så kallade kroniska fasen. I början kan sjukdomstecknen vara ganska lindriga – trötthet, svettningar, feber, försämrad aptit och viktnedgång, även ömhet i skelettet. Ibland svullnar mjälten upp vilket kan kännas i vänstra delen av buken. Det är viktigt att få rätt diagnos och tidig behandling för att få kontroll över sjukdomen och undvika en mer akut sjukdomsfas, så kallad blastkris. Diagnosen ställs genom mikroskopisk undersökning av blod och benmärg. Vissa patienter får diagnos först vid den akuta sjukdomsfasen (blastkris). Denna akuta sjukdomsfas är mer svårbehandlad. 


Varje år insjuknar ungefär 80 personer i Sverige i kronisk myeloisk leukemi, KML. Det är något fler män än kvinnor som får diagnosen. De flesta är omkring 60 år eller äldre, men även barn och unga vuxna kan insjukna. Sjukdomen är kronisk, vilket betyder att den ännu inte går att bota. Men genom effektiva bromsmediciner kan sjukdomen hållas tillbaka och man kan leva ett vanligt liv med arbete, fritid och barn tack vare nya cancerläkemedel från början av 2000-talet. 

Du som är intresserad av mer praktisk information rörande din KML-diagnos, eller helt enkelt gärna vill komma i kontakt med andra berörda, är varmt välkommen att ansöka om medlemskap i Facebook-gruppen Stödgrupp KML. Syftet med denna slutna grupp är att skapa ett forum där du som KML-berörd kan möta andra för att utbyta erfarenheter och ge/få stöd. Både patienter och närstående är självklart varmt välkomna! 

 

Informationsmaterial 

Läs mer i vår informationsbroschyr

Nationellt Vårdprogram KML

 

 

LITEN KML-ORDLISTA

Benmärg – Inne i skelettets håligheter, där blodceller av alla sorter tillverkas
Blastkris – När KML går över i en akut sjukdomsfas, mängden omogna blodceller i benmärgen blir så hög att kroppen inte klarar av det.
Kronisk – Långvarig, utdragen, obotlig
Leukemi – Ett samlingsnamn för olika sorters blodcancer. Grekiskt ord som betyder ”vitt blod” vilket kommer av att sjuka personer har onormalt mycket vita blodkroppar.
Myeloisk – Som har med benmärgen att göra
Philadelphia‐kromosomen – Beteckning för den skadliga förändring som nio av tio KML‐ patienter har på sin kromosom nr. 22.