Dagens forskning - morgondagens behandling

Samarbetsprojektet "Dagens forskning - morgondagens behandling" adresserar hur kliniska prövningar och forskning, hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar. Tillsammans leder dessa numera ofta till ett bättre och längre liv med högre livskvalitet, för personer som drabbas av blodcancer. 

Forskning Pussel Med Fortstoringsglas Fhsj M BLCF Logga 2912 1200Pxb

Samarbetsprojektet "Dagens forskning - morgondagens behandling" innehåller flera olika aktiviteter och syftar till att belysa betydelsen av
1. Snabb patienttillgång till nya effektiva behandlingar, inklusive kombinationsbehandlingar
2. Patienters tillgång till kliniska prövningar
3. Ökat patientinflytande på systemnivå i HTA-processer och i forskningsfrågor

Dagens forskning - morgondagens behandling adresserar hur kliniska prövningar och forskning hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar vilka tillsammans leder till bättre och längre liv för personer som drabbas av cancer. Båda delarna är lika viktiga och beroende av varandra.

Dagens forskning – morgondagens behandling är ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet, AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi. Här kan du ta del av våra aktiviteter.

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

Rapport om blodcancer:Ny kunskapsrapport om blodcancervården pekar på allvarliga brister

I projektet "Dagens forskning – morgondagens behandling" har en kunskapsrapport om blodcancer tagits fram.

omslag Rapport om blodcancer 2022 DFMB

Det är en sammanställning som bygger på olika vetenskapliga studier, utredningsresultat och Blodcancerförbundets senaste medlemsundersökning. rapporten visar på stora brister i svensk cancervård:

Bland annat att införandeprocessen av nya läkemedel är långsam, vården är ojämlik och klinisk forskning prioriteras inte i tillräcklig utsträckning. Det resulterar ofta i onödigt lidande och alltför tidig död.

Våra slutsatser om brister och lösningar har samlats i denna kunskaprapport om blodcancer som presenteras här.

I den kan du läsa om forskning och medicinska genombrott, utmaningen med patienters tillgång till viktiga nya behandlingar, regionala skillnader, patientinvolvering, Blodcancerförbundets budskap till politiker och mycket mer.

 

Här hittar du kunskapsrapporten om blodcancer 2022:

 

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

Politikerenkäten om blodcancer 2022:

”Snabb tillgång till nya och effektiva läkemedel" – högsta prioritet enligt enkätsvar från 400 politiker

I projektet Dagens forskning – morgondagens behandling fick 4000 politiker på både nationell och regional nivå i Sverige ett antal frågor. Om vad de vet och kan om blodcancer och cancervården. Frågorna handlade om allt ifrån nya läkemedel och kliniska studier till regeringens life science-strategi. Responsen var relativt sett överväldigande med hela tio procents svarsfrekvens med cirka 400 svar på enkäten.

Svaren har mynnat ut i intressant information, som bland annat pekar på att kunskapen om blodcancervården bland många av våra beslutsfattare, är klart begränsad. Men också att snabb tillgång till nya innovativa och effektivare läkemedel står högt på önskelistan, om man skulle drabbas av en cancersjukdom.

Här nedan hittar du PDF-versionen av Redovisad enkätdata: Svenska politikers kunskap om blodcancer 2022:

Enkätresultat Svenska politikers kunskap om blodcancer 2022

 

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

Debattartikeln:
Patienter i Sverige riskerar att dö i väntan på behandling - på grund av långa utredningstider för nya läkemedel

Debattartikeln DFMB i Altinget 16 juni 2022 skarmdump

Läs debattartikeln som publicerades på Altinget den 16 juni 2022:

Idag lever cirka 30 000 personer i Sverige med någon av drygt etthundra olika blodcancerdiagnoser. Behandling av blodcancer sker framför allt genom läkemedel. Tack vare nya läkemedel och behandlingsmetoder har överlevanden ökat markant de senaste åren, men fortfarande är dödligheten omotiverat hög. Orsaken är att nya läkemedel inte i tid hinner nå svårt cancersjuka patienter, på grund av den omständliga svenska byråkratin.

För att råda bot på detta, presenterar Blodcancerförbundet och åtta läkemedelsbolag i projektet Dagens forskning – morgondagens behandling (DFMB), lösningar i denna debattartikel.
Här är lösningarna i korthet:
- Vården måste bli jämlik i hela landet.
- Forskning ska prioriteras och Sverige måste ligga i framkant så att läkemedelsbolagen vill lägga sina kliniska studier här.
- Finansieringen av nya läkemedel måste säkras med betalningsmodeller som premierar nyttan.
-Patientorganisationer och patienter med expertkunskaper måste involveras mer i beslutsprocesser på systemnivå.

 

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

Videointervjuer om brister och lösningar

Blodcancerpatienter i Sverige måste snabbare få tillgång till nya läkemedel - för de är livräddande för många, hävdar läkaren Hareth

Hareth Nahi var fram till och med 2021 överläkare och forskare på Karolinska sjukhuset Huddinge söder om Stockholm. Från 2022 jobbar han i Köpenhamn och i den här videointervjun, tycker Hareth Nahi till om bristerna och behoven inom hematologin i Sverige.

Enligt Hareth Nahi tar det alldeles för lång tid för nya EU-godkända läkemedel att bli godkända här i Sverige, så att det kan sättas in. Han hävdar att det är livräddande för många blodcancerpatienter om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet.

 

Vi patienter får kämpa för att få delta i kliniska studier, hävdar Lennart i Blodcancerförbundet

 

Lennart Ivarsson är vice ordförande i Blodcancerförbundet och lever med den hematologiska diagnosen KLL. Han hade själv läst sig till möjligheten att få ingå i en klinisk studie och lyckades övertyga sin läkare om att få få vara med i den.

Genom den fick han behandling med ett nytt innovativt läkemedel, som gett honom en bra livskvalitet. Lennart hävdar att många fler skulle kunna få denna möjlighet och bidra till forskningen, genom att ingå i en klinisk studie, där nytt läkemedel prövas.

Enligt Blodcancerförbundet och namnkunniga hematologer är det livräddande för många blodcancerpatienter, om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet.


Camilla Waltersson Grönvall (M) vill se ökat nationellt ansvar för snabbare läkemedelsinförande

Blodcancerförbundet arbetar intensivt för att påverka och förbättra sjukvårdspolitiken på central nivå för blodcancerpatienternas skull. Idag tar det för lång tid innan nya EU-godkända läkemedel införs i Sverige och många blodcancerpatienter har inte tid att vänta, det handlar om liv eller död.

Camilla Waltersson Grönvall, ledamot för Moderaterna i riksdagens socialutskott, håller med om att processen i Sverige kring införandet av nya läkemedel i Sverige måste skyndas på, för patienternas skull och lägre total samhällskostnad. I den här intervjun ger hon sin syn på saken och vad som behöver göras.

Enligt Blodcancerförbundet och namnkunniga hematologer är det livräddande för många blodcancerpatienter, om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. för att många fler patienter med allvarliga blodsjukdomar ska få möjligheten att ingå i kliniska studier med nya läkemedel, för att bidra till forskningen och för bättre livskvalitet. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet. 

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

Folkhälsodalssamtal: ”Byråkrati – nej tack! Snabb tillgång till behandling – ja tack!”

Blodcancerförbundet påverkade starkt på Folkhälsodalen-22 vad blodcancervården behöverLise-lott Eriksson på Folkhälsodalen 2022Blodcancervården var ett av ämnena som diskuterades under årets vårdarrangemang Folkhälsodalen. Och Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson höll förbundsfanan högt om vad blodcancervården behöver, under temasamtalet: ”Byråkrati – nej tack! Snabb tillgång till behandling – ja tack!”
Detta panelsamtal ingick i ”Dagens forskning – morgondagens behandling” – ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet och AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi.
Läs hela referatartkeln här på Blodcancerförbundets hemsida

folkhälsodalen 2022 inbjudan samtalDagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 17 juni 2022