Projekt

Här hittar du genomförda tidigare projekt i Blodcancerförbundets regi
Du Är Inte Ensam
Du är inte ensam (avslutat juni 2022)
Projektet Du är inte ensam... vände sig i första hand till patienter drabbade av de två ovanliga blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi. En särskild del av projektet kommer dock att fokusera på barn/ungdomar eftersom vårdlandskapet ser annorlunda ut för denna grupp jämfört med vuxna. Vad gäller ouppfyllda behov hos patientgruppen, så är denna ”oerhörd” i dagsläget enligt Patientföreningen KBS som kommer att förvalta detta projekt i nära samarbete med Blodcancerförbundet.
Projektet Du är inte ensam...

Ökat patientinflytande (avslutat 2020)

Syftet med projektet är att tillsammans med relevanta aktörer hitta en modell för ett ökat patientinflytande i processer som rör myndighetsbeslut kring användning av olika behandlingar i vården. Det handlar framför allt om att patientföreträdare ska ges inflytande i de införandeprocesser som gäller för nya behandlingar i Sverige. Modellen bör innehålla en professionell samverkan mellan olika aktörer i Sverige såsom akademin, sjukvården, näringslivet, regulatoriska myndigheter och - inte minst patientföreträdare med expertkunskap om relevanta och berörda sjukdomar och diagnoser samt användning av olika behandlingar.
Projektet Ökat patientinflytande (nya läkemedel)
Ökat Patientinflytande
Livskraft
Livskraft - (avslutat)
Målet med Livskraft är att arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan vården, rehabiliteringen och det ideella stöd patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet har även som delmål att på sikt påverka vården mot en mer patientrelaterad rehabilitering. (Projektet avslutades och summerades 2020)
Projektet Livskraft (Cancerrehab)