Fördelade medel ur Blodcancerfonden

Det är framförallt viktigt för Blodcancerfonden att bidragstagarna kan påvisa reella resultat inom sitt område inom en relativt snar framtid. Detta för att säkerställa att de donationer vi får in de facto har en positiv påverkan på landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Därtill har vi ett särskilt fokus på att stötta yngre forskare inom blodcancerområdet samt landets många duktiga hematologisjuksköterskor. 

Här är forskarna som tilldelats stipendier ur Blodcancerfonden 2023

Agnes Mattson: Betydelsen av industri-drivna kliniska studiers mycket täta lab- och datortomografi analyser (DT) för bedömning av respons och progress. Karolinska Institutet.

Anders Österborg: Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser och vaccinationer mot SARS-Cov-2 och andra virus. Karolinska Institutet.

Anneli Enblom Larsson: Benmärgshämmande och blodförtunnande behandling vid polycytemia vera och essentiell trombocytos och dess påverkan på trombosinsjuknande, blödningar och dödlighet. Umeå Universitet.

Christopher Day: Myelom - populationsbaserad studie av behandling, risk- och prognosfaktorer, långtidskomplikationer och överlevnad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Florentin Späth: Att bättre förstå och förutsäga utvecklingen från prekursortillstånd/tidigt stadium till fullskalig blodcancer. Umeå Universitet.

Hanna Ingelman Sundberg: Adaptiv mukosaimmunitet och skydd mot luftvägsinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Karolinska Institutet.

Hong Qian: Att identifiera CXCL14 som ny behandling för att förbättra behandlingsresultat hos patienter med kronisk myeloisk leukemi. Karolinska Institutet.

Jeanette Lundin: En translationell/klinisk fas II-studie på intermittent och upprepad dosering av ibrutinib, en hämmare av Brutons tyrosinkinas, vid behandling av patienter med avancerad kronisk lymfatisk leukemi. Karolinska Institutet.

Lena von Bahr: Palliativ vård av patienter med hematologisk cancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lotta Hansson: Immunologiskt svar efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos KLL och andra immunsupprimerade patienter: fortsättning på den prospektiva COVAXID-studien. Karolinska Institutet.

Maria Andersson: Clinical and immunological effects of zanubrutinib in patients with chronic lymphocytic leukemia. Karolinska Institutet.

Markus Hansson: Optimering av T-cellterapier för bekämpning av multipelt myelom. Göteborgs Universitet.

Marzia Palma: Biomarkers in the tumor microenvironment and peripheral blood of patients with Hodgkin lymphoma in relation to clinical features and treatment outcome. Karolinska Institutet.

Robert Månsson: Benchmarking high-fidelity long-read based whole-genome sequencing as a tool for providing comprehensive genetic characterization in clinical routine for multiple myeloma. Karolinska Institutet.

Sigrun Einarsdottir: Infections and vaccine responses post CAR T-cell therapy: the role of the human microbiome. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Wen Zhong: Targeting nurse-like cells by KAND567 in leukemia: a potential new therapeutic principle. Karolinska Institutet.

Åsa Johansson: Utveckling av nya flödescytometriska verktyg för diagnostik av hematologiska sjukdomar. Lunds universitet.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

2019 delade Blodcancerfonden ut 1 691 000 kronor till blod- och blodcancerforskning medan drygt 425 000 kronor utdelades till utbildning av hematologisk vårdpersonal. Under 2018 avsatte Blodcancerfonden 1 000 000 kronor till omvårdnadsforskning i tillägg till 340 000 kronor till utbildning av vårdgivare. Dessa medel har kommit vuxenhematologin i Sverige till godo i form av riktade utdelningar till välgrundade och praktiskt tillämpliga ansökningar. 

Det är framförallt viktigt för Blodcancerfonden att bidragstagarna kan påvisa reella resultat inom sitt område inom en relativt snar framtid. Detta för att säkerställa att de donationer vi får in de facto har en positiv påverkan på landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Därtill har vi ett särskilt fokus på att stötta yngre forskare inom blodcancerområdet samt landets många duktiga hematologisjuksköterskor. 

Alla bidrag tas tacksamt emot av Blodcancerfonden! 

2020 kommer Blodcancerfonden, precis som under 2019, att dela ut medel för rese- och utbildningsstipendier i samband med diverse givande kurser och konferenser för dem verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. Under året kommer även medel att delas ut till omvårdnadsforskning.