Forskning & Anslag

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksamma vid hematologiska kliniker och för tre olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. 

STIPENDIER FÖR RESOR OCH UTBILDNINGAR

Delas normalt ut två gånger per år. Dessa medel är i första hand avsedda för kurser och konferenser med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka om medel för stipendierna ifråga. Sökande med eget föredrag eller egen poster prioriteras. På våren söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det på hösten söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

ANSLAG TILL BLODCANCERFORSKNING

Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

ANSLAG TILL OMVÅRDNADSFORSKNING

Delades för första gången ut år 2014 till en summa på 1 000 000 kronor medan det vid nästkommande utdelningstillfälle i 2016 delades ut 1 300 000 kronor. 2018 å andra sidan avsattes 1 000 000 kr till fyra projekt med en koppling till omvårdnadsforskning. Utdelningen kommer att vara återkommande, med största sannolikhet vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter.

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna. 

Här hittar du ansökningsformulären>

 

Susanne Lysell, en av våra glada och välförtjänta stipendiemottagare genom tiderna