Om oss

Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlemmar i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. 

Våra övergripande mål:

 • Att alla blod- och blodcancersjuka erbjuds en god och rättvis vård (inkl. rehabilitering) 
 • Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer 
 • En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning 

Vad vi erbjuder medlemmar:

 • Kontinuerliga temadagar under året (som kompletterar lokala medlemsaktiviteter)
 • Påverkansarbete i egen regi genom att arrangera intressepolitiska rundabordssamtal, ha enskilda möten med viktiga aktörer samt via Regionala Cancercentrum (RCC) 
 • Tillgång till utbildade stödpersoner via vår stödverksamhet 
 • Medlemstidningen Haema som utkommer med fyra utgåvor per år  
 • Diagnosspecifika informationsbroschyrer om de sjukdomar vi representerar 
 • Påverkansarbete via den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer 
 • Projekt som Patientrelaterade Mått (vars syfte är att göra vården mer patientcentrerad) samt cancerrehabiliteringsprojektet Livskraft
 • Möjlighet att stötta forskning genom den ideella stiftelsen med 90-konto Blodcancerfonden 
 • E-boken Cancer i blodet om myelompatienten Staffan Sundströms cancerresa 
 • Informationsfilmer på youtube om olika blod- och blodcancerdiagnoser 
 • Övrig informationsspridning via sociala medier och månatliga nyhetsbrev 

STADGAR

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål. 

 

Stadgar för Blodcancerförbundet 

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Blodcancerförbundet högsta beslutande organ är Förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman representeras medlemmarna via ombud från Blodcancerförbundets fjorton lokala föreningsverksamheter valda vid lokalföreningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundets verksamhet av förbundsstyrelsen som sammanträder minst en gång varannan månad. Varje år genomförs dessutom en ordförandekonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i Blodcancerförbundets lokala föreningar deltar.