Uppförandekod Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer.

Våra övergripande mål

  • Att alla blod- och blodcancersjuka erbjuds en god och rättvis vård (inkl. tillgång till god rehabilitering).
  • Att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur det är att vara berörd av en blod- eller blodcancersjukdom i Sverige idag.
  • Att satsningen på innovativ blod- och blodcancerforskning ska öka.
  • Att erbjuda stöd till landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom.

Blodcancerförbundet är demokratisk organisation som värnar allas lika värde och lika rättigheter. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och ska i alla sammanhang uppfattas som en professionell, seriös och förtroendeingivande organisation – såväl internt som externt.

Den här uppförandekoden grundar sig på våra värderingar och anger ramarna för hur vi ska agera och arbeta inom Blodcancerförbundet. Koden gäller för alla som på något sätt är verksamma eller engagerade i organisationen, såväl anställda och konsulter som chefer och styrelse.

Fem grundläggande principer

  • Vi följer svenska lagar, förordningar och regler.
  • Vi säger ja till jämlikhet och mångfald och accepterar inte kränkande behandling.
  • Vi har högt till tak, är transparenta och ärliga i vår kommunikation.
  • Vi har reglerade arbetstider och bejakar rätten till fackföreningsfrihet.
  • Vi är pålitliga och omutbara.

Vi följer alltid svenska lagar, förordningar och regler

Blodcancerförbundet ska alltid uppfattas som en seriös och trovärdig organisation som fullgör de överenskommelser vi ingått i. Vi ingår inte i några uppgörelser som kan vara etiskt eller moralistiskt betänkliga och vi håller oss alltid inom lagens ramar. Alla som arbetar i/med organisationen har ett personligt ansvar att känna till och följa de lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer som är tillämpliga för det specifika arbetet och positionen.

Vi säger ja till jämlikhet och mångfald och accepterar inte kränkande behandling

Blodcancerförbundet värdesätter allas åsikter och behandlar varandra med respekt. Ingen ska trakasseras eller negligeras på grund av sina åsikter. Vi accepterar inte diskriminering, mobbning eller andra former av trakasserier, inte heller någon form av psykisk eller fysisk vedergällning. Alla ska behandlas lika och ges samma möjligheter till utveckling och förbättringar – oavsett kön, läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Alla som arbetar i/med organisationen föregår med gott exempel och behandlar alla med respekt och hänsyn samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra.

Vi har högt till tak och är transparanta och ärliga i vår kommunikation

Blodcancerförbundet ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö där vår personal trivs och mår bra. Vi ska ha en kontinuerlig intern dialog kring frågor som handlar om arbetet och arbetsmiljön. Inga synpunkter eller åsikter är förbjudna eller får upplevas som tabu och allas åsikter ska respekteras, värdesättas och beaktas när beslut angående verksamheten och arbetsmiljön tas.

Vi har reglerade arbetstider och bejakar rätten till fackföreningsfrihet

Blodcancerförbundet värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Vi ser därför att personalen måste ha en rimlig arbetsbelastning där ingen arbetar mer timmar än en normal arbetsvecka, även om övertid kan förekomma. Vi respekterar arbetstagarnas rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation. Vi följer kollektivavtal och har marknadsmässiga arbetsvillkor, löner och arvoden för såväl anställda som styrelseledamöter och patientföreträdare.

Vi är pålitliga och omutbara

Blodcancerförbundet ska i alla lägen uppfattas som en pålitlig samarbetspartner och en ansvarsfull organisation som uppfyller sina åtaganden. Vi är rättframma och tydliga i vår kommunikation – både internt och externt – och vi eftersträvar alltid att uppnå hög kvalitet och hållbara lösningar. Vi tolererar inte mutor eller korruption. Det är allas personliga ansvar att kontakta närmaste chef om man riskerar att hamna i en jävsituation eller annan situation som kan påverka förtroendet för Blodcancerförbundet.

Blodcancerförbundet uppmuntrar till en öppen arbetskultur där vi kan rådfråga och diskutera olika verksamhetsfrågor med varandra. Vid misstanke om att uppförandekoden inte följts eller om någon brustit i sitt agerande, bör detta i första hand tas upp med den som anses begått överträdelsen, i andra hand med HR-chefen eller generalsekreteraren. I det fall där överträdelsen sker av HR-chefen eller generalsekreteraren ska detta upplysas för förbundsordförande.