Anemi

Anemi, också kallad blodbrist, är vanligt förekommande vid blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Tillståndet beror på att det finns för få röda blodkroppar i blodet, vars uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens organ och vävnader. Vid anemi får inte kroppen tillräckligt med syre, vilket medför känslor av trötthet och orkeslöshet. Andra vanliga symtom vid svår anemi är att man känner sig yr, frusen, svag, andfådd samt har bröstsmärtor eller hjärtklappning.

DIAGNOSTISERING OCH ORSAK

Det är hemaglobinvärdet (Hb-värdet) som visar om man är anemisk eller inte. Detta värde tas fram genom ett vanligt blodprov. Man brukar tala om anemi när blodvärdet är lägre än 120 g/L för kvinnor och 130 g/L för män. Vid bedömning av blodbrist är det dock viktigt att inte bara mäta Hb-värdet utan även ta hänsyn till faktorer som kondition och livskvalitet. Det finns dessutom olika grader av anemi där man brukar tala om mild anemi (Hb 100-120 g/L), måttlig anemi (Hb 80-100 g/L) och svår anemi (Hb < 80). 

Anemi uppstår på grund av att kroppen inte själv kan producera tillräckligt med röda blodkroppar. Orsaken till detta kan vara blödningar, brist på nödvändiga byggstenar för bildningen av röda blodkroppar, infektioner eller tumören i sig. Även själva behandlingen av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom kan leda till anemi. Cytostatikabehandling påverkar till exempel både sjuka och friska celler, vilket gör att produktionen av röda blodkroppar minskas. 

BEHANDLING AV ANEMI

Målet med behandling av anemi är att öka mängden röda blodkroppar och därmed även Hb-värdet. Val av behandling beror på orsaken till anemin. Är den orsakad av ett bristtillstånd (vilket vanligtvis utreds först) tillförs järn, vitamin B12 eller folsyra. Fortsätter symtom att uppvisas kan man behandla på två huvudsakliga sätt vilka är;

  1. Genom en blodtransfusion 
  2. Med erytropoietin (EPO) 

Vid en blodtransfusion är effekten omedelbar men kortvarig. Detta eftersom de röda blodkropparna endast överlever i drygt 120 dagar i genomsnitt. Trötthetssymtomen lindras alltså bara under kort tid och behandling måste därför ofta upprepas med jämna mellanrum. Andra nackdelar är järnöverskott, ett försämrat immunförsvar och infektionskänslighet

Behandling med erytropoietin (EPO) å andra sidan stimulerar bildningen av röda blodkroppar. För den som svarar på behandling förbättras blodvärdena redan inom några veckor. Alla svarar dock inte på behandling vilket kan bero på faktorer som järnbrist eller problem med benmärgen. För den som svarar på EPO-behandlingen blir dock effekten i majoriteten av fallen långvarig. Dessutom får man en stabilare och långsiktigare Hb-ökning, ofta med förbättrad livskvalitet som följd. Det kan emellertid krävas kompletterande behandling med tillförsel av järn, vitamin B12 och/eller folsyra. 

HELA MÄNNISKAN PÅVERKAS...

Alla är vi olika och ibland märks endast diffusa symtom hos en uttalad anemi. Symtombilden beror dock ofta på hur stor blodbristen är samt hur snabbt den utvecklas. Flera av de mildare symtomen som nedstämdhet och trötthet är dessutom vanliga även hos personer som inte lider av blodbrist. Det är därför bra att vara uppmärksam på förändringar hos sig själv samt att kontinuerligt hålla koll sitt blodvärde och diskutera denna med sin läkare. Det är ofta ett blodprov som leder till att anemi upptäcks, inte symtomen i sig. 

Många drabbade beskriver dock en utmattning och orkeslöshet som inte går över trots sömn och vila. Enkla vardagssysslor blir svåra att utföra och umgänget med närstående blir lidande. Förutom symtomen som nämns i första stycket ovan så kan anemi även orsaka koncentrationssvårigheter, aptitlöshet och minskad sexuell lust. De tidigaste symtomen på anemi inträder dessutom ofta ganska sent vid blod- och blodcancersjukdom. Det är därför viktigt med regelbundna mätningar av Hb-värdet med hjälp av blodprov. 

 

Trötthet är ett vanligt symtom vid anemi 

VISSTE DU ATT...

  • ...andelen röda blodkroppar vid svår anemi kan minska till 25 % 
  • ...benmärgen väger ca 5 kilo och bildar cirka 3 miljoner nya blodceller per sekund 
  • ...det bland annat behövs EPO, järn, vitamin B12, folsyra och proteiner för att bilda mogna röda blodkroppar 
  • ...blod vanligtvis innehåller 40 % röda blodkroppar, några enstaka procent vita blodkroppar/koagulation medan resten utgörs av plasma 
  • ...blodceller endast bildas i den röda benmärgen hos vuxna 
  • ...det i normala fall finns fyra till sex tusen miljarder röda blodkroppar per liter blod