Myelodysplastiska syndrom (MDS)

Myelodysplastiska syndrom (MDS) är en grupp kroniska sjukdomar där den normala blodbildningen inte fungerar som normalt. Orsaken till detta är att de blodbildande stamcellerna i benmärgen inte förmår att producera mogna blodceller av olika typer (röda och vita blodkroppar samt blodplättar). I de flesta fall innebär detta att patienterna får blodbrist (anemi), ett för lågt antal av vita blodkroppar (leukopeni) och ett minskat antal blodplättar (trombocytopeni). I en del andra fall kan emellertid sjukdomen redan från början likna en kronisk leukemi med ett ökat antal vita blodkroppar i blodet

Årligen drabbas drygt 500 personer i Sverige av MDS, där ca 90 % av de som lever med någon av sjukdomarna ifråga är över 55 år gamla. Den som tidigare har behandlats med cellgifter (cytostatika) löper större risk att drabbas, där vanliga symptom på detta är bland annat trötthet, muskelsvaghet, yrsel, infektioner och blödningar av olika slag. Drygt tre av tio patienter med MDS utvecklar med tiden Akut Myeloisk Leukemi (AML), vilket är en annan typ av blodcancersjukdom. 

 

 

 

  

 

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr

Broschyren "Vad gör min benmärg?"

Sluten Facebook-grupp för MDS

Nordic MDS Study Group

Läs mer om den internationella organisationen kring MDS, MDS Foundation