Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook Sök forskningsstipendier från Blodcancerfonden Falköpings Golfklubb gör stor donation till Blodcancerfonden Cancerrehabiliteringen måste fungera och bli mer jämlik
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Cancerrehabiliteringen måste fungera och bli mer jämlik

Det varierar rejält i tillgången till cancerrehabilitering mellan regionerna i Sverige. Men också mellan öppen specialistvård, slutenvård, primärvård och inte minst på grund av geografiska avstånd. Det visar nu Socialstyrelsens kartläggning.

Skärmbild 2024 07 02 112107

Regionerna följer inte hälso- och sjukvårdslagens riktlinjer om cancerrehabilitering. Foto: Socialstyrelsen

Socialstyrelsens har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning om hur cancerrehabiliteringen ser ut i landets regioner. Rapporten visar nu som befarat och föga förvånande, att tillgången till cancerrehabilitering varierar en hel del mellan regionerna. Men också mellan olika vårdenheter och hur långt du har till en professionell rehabiliteringsmöjlighet. Detta är något som också Blodcancerförbundets medlemmar vittnar om från olika håll i landet.

Ett annat dilemma som Socialstyrelsens pekar på i sin rapport, är en betydande otydlighet om vad cancerrehabilitering egentligen innebär i praktiken. 

 socialstyrelsen och rehab

Lagen följs inte
Sammantaget är situationen vad gäller bristen på rehabilitering olycklig för Blodcancerförbundets medlemmar, som lever med en blodcancerdiagnos. Inte minst för att Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att cancerpatienter ska erbjudas rehabilitering. I 8 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår det att regionerna är ansvariga för att erbjuda rehabilitering till alla patienter som är i behov av det. Detta innefattar även cancerrehabilitering. (Se faktaruta nederst i artikeln)
Enligt lagen om egenvård (2022:1250) har patienter också rätt till information om egenvård, vilket är en stor del av cancerrehabilitering. 

 

Summering av åtgärdsbehov

Socialstyrelsens kartläggning och rapport är ett regeringsuppdrag.I uppdraget ingick kartläggning av regionernas cancerrehabilitering, stöd för implementering av åtgärdskoder för rehabiliteringsplan och förslag för att stärka cancerrehabiliteringen. Blodcancerförbundets är en av många cancerorganisationer som medverkat och bidragit till kartläggningen, vilket Socialstyrelsen tackar för i sin rapport.

Det vi ser i korthet är:
·    Det behöver förtydligas vad cancerrehabilitering innebär. 
·    Erbjudandet om cancerrehabilitering behöver anpassas till olika patientgrupper.
·    Insatserna vid cancerrehabilitering behöver samordnas bättre.
·    Både den nationella och regionala uppföljningen behöver stärkas.
·    Enhetlig dokumentation stärker uppföljningen. Socialstyrelsen har tagit fram anvisningar som underlättar användningen av åtgärdskoder för rehabiliteringsplan.

Så lyder Socialstyrelsens rapport
Här följer Socialstyrelsens rapportslutsatser i sammandrag från deras hemsida
:
"Tillgången till cancerrehabilitering varierar, mellan regioner, mellan öppen specialistvård, slutenvård respektive primärvård och på grund av geografiska avstånd. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av cancerrehabilitering. 
Dessutom är det otydligt vad cancerrehabilitering innebär.

– Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att informera om vad cancerrehabilitering är och vilka insatser som ingår. Det är mer än bara rehabilitering, till exempel förebyggande insatser, säger Sofia Johansson, projektledare på Socialstyrelsen.

Kartläggningen visar också att regioner behöver bli bättre på att anpassa erbjudandet om cancerrehabilitering till olika patientgrupper, exempelvis barn i tonåren och unga vuxna.
Insatserna behöver samordnas bättre
Cancerrehabilitering för vuxna är uppdelad på olika verksamheter och det saknas ofta en tydlig ansvarsfördelning.

– Det behöver bli tydligare vem som ansvarar för vad och insatserna behöver samordnas för att alla patienters rehabiliteringsbehov ska bli tillgodosedda. Det bidrar också till att rehabiliteringen blir mer personcentrerad, säger Sofia Johansson.

När det gäller barn behöver det byggas upp strukturer för uppföljning av rehabiliteringsbehov efter barncancer.
Stärk den nationella och regionala uppföljningen
För att uppnå en jämlik cancerrehabilitering i hela landet är möjligheten till uppföljning central. Det saknas idag nationell och huvudsakligen även regional statistik för stora delar av cancerrehabiliteringen.

– Möjligheterna till uppföljning behöver stärkas. Det gäller både nationellt genom utvidgning av Socialstyrelsens patientregister och nationella kvalitetsregister. Som komplement ser vi också ett behov av utvidgad regional uppföljning, säger Sofia Johansson.

Enhetlig dokumentation stärker uppföljning
För att uppföljningen ska ge en jämförbar bild behöver de åtgärder som genomförs dokumenteras enhetligt. För att stötta en enhetlig dokumentation har Socialstyrelsen bland annat tagit fram anvisningar som underlättar användningen av åtgärdskoder. Den 19 september i år (2024) genomför vi också ett digitalt dialogforum om åtgärdskoder.

Läs mer om rapporten och kartläggningen på Socialstyrelsens hemsida >

 rehab vid hav

Alla överlevare behöver rehabilitering

De nya innovativa behandlingarna i form av gen- och immunterapier som nu är verklighet för flera blodcancerdiagnoser, gör att allt fler överlever sin blodcancerdiagnos. Men för att få bästa möjliga livskvalitet kommande år, måste rehabiliteringen fungera i praktiken och hålla en hög kvalitet.

Och här finns det mycket att önska. Inte minst att cancerrehabilitering behövs för att både bibehålla kroppsliga och sinnliga funktioner. Det kan handla om att bearbeta och hantera oro, ångest och rädsla. Men också om att åter få ett fungerande vardagsliv och inte minst kärleksliv, när kroppen inte riktigt fungerar som den gjorde innan cancerbehandlingen. 

Cancerrehab på distans ny möjlighet

Nu utvecklas en ny form av cancerrehabilitering i Sverige, som sker på distans via internet. Det innebär ett bra komplement till annan rehabilitering. Blodcancerförbundet hade en temaeftermiddag om detta våren 2024 och via eventarkiv-artikeln på Blodcancerförbundets hemsida kan du ta del av den spännande utvecklingen: 
www.blodcancerforbundet.se/evenemang/arkiv/temaeftermiddag-om-cancerrehabilitering-angelholm-eller-digitalt/ 

 

Text & foto: Håkan Sjunnesson
Kommunikatör och webbredaktör Blodcancerförbundet

 

Läs artikel i Onkologi i Sverige om cancerrehabilitering på distans

Patrik Göransson rehab på distans onkologiisverige 6 2022

Via länken nedan kan du läsa Eva Nordins artikel i Onkologi i Sverige (nr 6 2022 på sidorna 40-46) med Patrik Göransson, som presenterar digital cancerrehabilitering och även har en intervju med en blodcancerföreträdare, Carl Johan Orre som också är medlem i Blodcancerförbundet: 
Intervju och foto: Eva Nordin
https://www.onkologiisverige.se/wp-content/uploads/2022/11/OIS-nr-6-22_hog_2.pdf

 

 

----------------------------------------

riksdagshuset i Sverige

Utdrag ur Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30/#K8

8 kap. Ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård

1 §   Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god hälsa hos befolkningen.
Lag (2019:973).

2 §   Regionen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
   1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
   2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av förordningen.

Vården ska erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, i fråga om en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 1 §.
Lag (2019:973).

3 §   Regionen ska erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Lag (2019:973).

4 §   Om någon som vistas inom regionen utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska regionen erbjuda sådan vård. Lag (2019:973).

5 §   Regionen får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård, om
   1. regionerna kommer överens om det, eller
   2. det är fråga om nationell högspecialiserad vård.
Lag (2019:973).

6 §   Regionens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom regionen har ansvar för enligt 12 kap. 1 § eller 14 kap. 1 §. Lag (2019:973).

7 §   Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 §
   1. habilitering och rehabilitering,
   2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
   3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt första stycket 1 och 2 som en kommun inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Regionens ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Regionen ska, i samverkan med patienten, upprätta en individuell plan när insatser som avses i första stycket 1 eller 2 erbjuds. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå. Lag (2019:973).

 

Fler nyheter


Alla nyheter